Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování služeb průvodce na expedicích

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran Smlouvy o zajištění služeb průvodce během expedice (dále jen „Smlouva“), kterou mezi sebou uzavírají Cestovní agentura ŽivotNaCestách.cz – Kamil Pichler (dále jen “Průvodce” nebo “CA ŽivotNaCestách.cz) a člen expedice (dále jen „Klient“).

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavírané mezi Průvodcem a Klientem. Na základě těchto Podmínek se Klienti zúčastňují expedic či využívají zprostředkovaných služeb poskytovaných a pořádaných smluvními cestovními kancelářemi.
 2. Průvodce poskytuje služby průvodce při standardních výletech či expedicích, případně zprostředkuje výlety a expedice na objednávku pro individuální zájemce či privátní skupiny dle dohody.

II. Vznik smluvního vztahu

 1. Před samotným uzavřením Smlouvy je potřeba, aby Klient vyplnil a odeslal nezávaznou přihlášku na danou expedici prostřednictvím vyplnění online formuláře na stránkách www.ZivotNaCestach.cz, případně aby zaslal nezávislou poptávku prostřednictvím elektronické pošty (dále jen E-mail) nebo zažádal o přihlášení k expedici telefonicky.
 2. Na základě odeslané přihlášky bude zájemci zaslána Smlouva k podpisu a zálohová faktura na 50% ze základní ceny za účast na expedici spolu s Podmínkami, díky čemuž budeme zájemci rezervovat místo v expedici.
 3. Jestliže se přihlásí stanovený minimální počet účastníků, informuje Průvodce Klienty o tom, že se expedice bude konat a současně zašle v pořadí 2. zálohovou fakturu na doplacení zbývajících 50% ze základní ceny za účast na expedici, tedy za sjednané služby průvodce.
 4. Pokud se nepřihlásí stanovený minimální počet účastníků, Průvodce informuje Klienty o tom, že se expedice konat nebude a zašle zpět Klientovi na účet uvedený ve smlouvě 50% zálohu ze základní ceny za účast na expedici.
 5. Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran a vymezení expedice, zejména destinaci a termín jejího zahájení a ukončení.
 6. O službách, které CA ŽivotNaCestách.cz pouze zprostředkovává, bude uzavřena smlouva přímo mezi klientem a poskytovatelem těchto služeb (cestovní kanceláří), která bude obsahovat informace o tom, které služby jsou zahrnuty v ceně, místo a dobu jejich trvání, a časový rozvrh plateb a výši jednotlivých záloh a případných poplatků, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny.
 7. V obou smlouvách bude označení způsobu, jakým má Klient uplatnit své právo z porušení povinnosti Průvodce, případně pořadatele zájezdu, včetně údajů o lhůtách, ve kterých může své právo uplatnit a výši odstupného, které Klient Průvodci či pořadateli uhradí v případech ustanovených občanským zákoníkem.
 8. Klient odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů uvedených ve Smlouvě.
 9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak nabývá okamžikem úhrady zálohy za účast na expedici. V případě, že Klient nezaplatí řádně a včas zálohu za účast na expedici, zaniká Smlouva s účinky od počátku.
 10. Doplatek objednaných služeb, které jsou poskytovány partnerskou cestovní kanceláří v cílové destinaci, se Klient zavazuje uhradit nejpozději 40 dnů před zahájením expedice a to tak, že bude zaplaceno 70% ceny za místního průvodce, místní dopravu a ubytování + 100% ceny místních letenek a vstupenek a zbylých 30% z ceny za průvodce, místní dopravu a ubytování uhradí Klient až na místě naší smluvní cestovní kanceláři.

III. Změna ceny expedice

 1. Základní cena za účast na expedici zůstává vždy stejná.
 2. Zvýšit se může pouze cena u služeb poskytovaných místní cestovní kanceláří v dané destinaci a to na základě změny směnného kurzu české koruny.
 3. Změna ceny expedice proběhne jen v případě, že dojde ke změně směnného kurzu o více než 10% a k této změně dojde do 21. dne před zahájením expedice.
 4. O případné změně ceny musí být klient informován nejpozději 21 dní před záhájením expedice osobně, e-mailem nebo telefonicky.

IV. Práva a povinnosti Průvodce

 1. CA ŽivotNaCestách.cz je oprávněna z objektivních důvodů změnit před zahájením expedice podmínky Smlouvy a navrhnout změnu Klientovi. Průvodce není povinen sdělit důvody změny podmínek, vyjma důvodů pro zvýšení ceny expedice viz III. článek těchto podmínek.
 2. Průvodce je povinen poskytnout Klientovi poskytnout služby průvodce v dohodnutém termínu a předem určené destinaci. Službami průvodce se myslí zprostředkování či zajištění nezbytných cestovních služeb, zajištění organizace celé expedice, poskytování informací a pomoc při překonávání jazykových bariér při komunikaci.
 3. Průvodce naopak není poskytovatelem jiných cestovních služeb jako jsou např. ubytování, strava nebo doprava. Veškeré tyto služby poskytuje místní smluvní cestovní kancelář, místní dopravci a místní provozovatelé služeb.
 4. Expedice proto není zájezdem ve smyslu § 2521, § 2522  a následujících, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a klient není chráněn jako účastník zájezdu.
 5. Průvodce má na základě svého vlastního rozhodnutí právo změnit nebo ukončit dohodnutý program expedice nebo její části v situacích, kdy to vyžaduje ochrana zdraví, života nebo majetku některého z Klientů nebo jeho vlastní.
 6. Průvodce je oprávněn za sebe k plnění svých povinností použít zástupce.

V. Práva a povinnosti klienta

 1. Klient je povinen uhradit sjednanou cenu za služby průvodce nejpozději do 7 dnů od vystavení a odeslání zálohové faktury.
 2. Klient se účastní expedice na vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí, zvláště pak po důkladném zvážení svého zdravotního stavu, fyzických i duševních možností a poměrů v cílové destinaci.
 3. Klient si je pro celou dobu trvání expedice povinen zajistit kvalitní cestovní pojištění pro případ nemoci a úrazu s dostatečným limitem finančního krytí. Doporučujeme si také sjednat pojištění zavazadel a odpovědnost za způsobené škody. Pokud Klient není pojištěn, Průvodce není povinen asistovat při řešení následků.
 4. Klient je povinen být ohleduplný vůči ostatním Klientům a řídit se pokyny Průvodce.
 5. Program expedice je stanoven před jejím zahájením, ale je možné jej v průběhu expedice mírně přizpůsobit dle zájmu většiny klientů, případně pokud o tom z oprávněných důvodů rozhodnce Průvodce.
 6. Pokud má Klient výhrady ke službám Průvodce, je povinen tuto skutečnost Průvodci bez zbytečného odkladu sdělit a umožnit tím Průvodci sjednat nápravu.
 7. Pokud Klient z vlastních důvodů nevyužije služeb průvodce, nemá nárok na slevu ze sjednané ceny průvodcovských služeb.
 8. Klient plně odpovídá za následky vzniklé neplatností či jinými nedostatky v jeho cestovních dokladech, stejně tak jako při nedodržení vízových, devizových, zdravotních, očkovacích a jiných právních předpisů platných v cílové zemi.
 9. Neodcestování či nezúčastnění se části expedicea) V případě, že Klient nemá již na srazu potřebné formality k vycestování nebo podstatnou část výbavy, nutnou pro zvládnutí akce, může Průvodce zamítnout jeho pokračování v akci a nechat jej na místě srazu, či mu zakázat účastnit se jistých částí expedice, pro které je podstatná výbava nutná.b) Klient nemá nárok na vrácení základní ceny za účast na expedici.c) Průvodce má povinnost informovat Klienta, jaké vybavení je pro účast na akci nezbytné.

VI. Odstoupení od smlouvy a storno poplatky

 1. Průvodce má před zahájením poskytování průvodcovských služeb právo odstoupit od smlouvy z důvodů jeho vlastní vážné nemoci či úrazu nebo vážné nemoci, úrazu či úmrtí člena rodiny a pokud za sebe nesežene zástupce.
 2. Průvodce má právo odstoupit od smlouvy také kdykoliv během expedice v případě, že bude Klient svým nevhodným chováním obtěžovat ostatní Klienty či Průvodce. Klient v tomto případě nemá nárok na vrácení sjednané ceny za služby průvodce.
 3. Klient má právo odstoupit od smlouvy z jakéhokoli důvodu před zahájením poskytování průvodcovských služeb, je ale povinen o tom informovat Průvodce písemně (výhradně dopisem).
 4. Při stornování expedice má Průvodce právo na stornopoplatek, jehož výše je závislá na době storna a ceně stornovaného produktu.O výši storno poplatku rozhoduje počet dní před 1. dnem poskytnutí objednaného produktu:
  • více než 41 dní – 10% z ceny expedice
  • 40 – 31 dní – 25% z ceny expedice
  • 30 – 21 dní – 50% z ceny expedice
  • 20 – 11 dní – 60% z ceny expedice
  • 10 – 5 dní – 80% z ceny expedice
  • méně než 5 dní – 100% z ceny expedice
 5. Klient za sebe může sehnat náhradníka. Změnu jména lze provést do 5-ti pracovních dnů před 1. dnem expedice.
 6. Za registraci náhradníka uhradí Klient Průvodci manipulační poplatek ve výši 20% z ceny expedice.
 7. Registrace náhradníka méně než 5 dní před 1. dnem poskytnutí produktu je možná jen v případě dohody Klienta s Průvodcem. Výše manipulačního poplatku je v takovém případě individuální.
 8. Expedice může být stornována i ze strany Průvodce, a to při nenaplnění minimálního počtu účastníků.

VII. Náhrada újmy

 1. Průvodce nenese odpovědnost za újmu na životě, zdraví ani majetku způsobenou během expedice jinými poskytovateli služeb, třetí osobou nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli průvodce.
 2. Klient je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku újmy jeho vlastní, dalších Klientů, Průvodce ani třetích osob.
 3. Povinnost Průvodce k náhradě majetkové újmy je omezena výší sjednané ceny průvodcovských služeb.

Poslední aktualizace podmínek dne 7.12. 2015

Cestovatelský portál pro opravdové cestovatele.